Пречиствателни станции за по-чиста вода!

Пречиствателни станции
Пречиствателни станции

Пречиствателните станции са такива съоръжения, които се използват главно за пречистване на питейна вода. Основната цел на пречиствателните станции е да филтрират отпадните води, които са в района на населени места и индустриални зони. Използването им е важно, поради нуждата от опазване на околната среда, възстановяване на природни ресурси и екологично равновесие.

Пречиствателните станции се изграждат за да може водния ресурс да достигне до хората с правилния качествен показател. В тях се използват специфични технологии, които следят за правилното извършване на процесите. Системите за пречистване на пречиствателните станции са настроени така, че да функционират точно по зададен метод.

Най-често срещаните процеси в пречиствателните станции са:

  • Механично почистване, което е характерно за речни и повърхностни води;
  • Неутрализация;
 • Декарбонизация;
 • Утаяване;
 • Филтрация;

 

 • Процес по отделяне на манган и желязо;
 • Деминерализация;
 • Биологично почистване;

 

Всички тези процеси извършващи се в пречиствателните станции са под непрестанен лабораторен контрол, където се следи за достигането на нормите за питейна вода или такава, която ще се включи в речен поток без да е опасна за околната среда и нейните обитатели.

Нуждата от високотехнологични пречиствателни станции е голяма, защото водния ресурс и неговото опазване е един от най-сериозните световни проблеми. Водата и нейното качество е от огромно значение за постигане на еко равновесие, в което се стремят много здравни и екологични организации. Опазването на растителни и животински видове минава през това водата да се филтрира и да не бъде замърсявана с различни химикали.

Съществуват три вида пречиствателни станции по размер и капацитет:

 •  Малки;
 •  Средни;
 •  Големи;

Тяхното значение се определя от факта, че даденото населено място обхваща по-голям ареал и население. Предназначението им е свързано с пречистването на битови септични води от жилища, работни места, почивни хижи, производствени предприятия и др. Пречиствателните станции са биологични аеробни, третиращи замърсените води на принципа на SBR – Sequencing Batch Reactor (последователно циклично третиране на водите) или на принципа на по-опростения метод с гравитачно оттичане на пречистената вода.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *